Ga naar de website van Proloog

 

Preventieve logopedie
Als school is het belangrijk dat wij kinderen met spraakproblemen of een risico daarop tijdig signaleren.

Wat kunt u verwachten bij ons op school?
Proloog heeft een scholingstraject ontwikkeld waarbij alle intern begeleiders (IB-ers) en minimaal één leerkracht uit de onderbouw is geschoold in het herkennen van logopedische problemen. Op onze school werken we met een logopedische signaleringslijst. Aan de hand van deze lijst kunnen we de jongste kinderen onderzoeken. De logopedist van Proloog is op verzoek beschikbaar om de door ons aangemelde kinderen te onderzoeken. Vervolgens bespreekt de logopedist de uitkomst van het onderzoek met de betrokken leerkracht(en) en ouder(s). De logopedist adviseert de leerkracht(en) over een eventueel vervolgtraject op school en/of verwijst de ouder(s) door naar een praktijk voor logopedie.


Wat doet de preventief logopedist nog meer?
De preventief logopedist doet zelf geen behandelingen. Wel zetten wij de logopedist in voor observatie in de groep en voor scholing rond communicatie- en taalstimulering.