Ga naar de website van Proloog

 

Procedure Verlof of vrijstelling aanvragen voor uw kind(eren)

Misschien oefent u een beroep uit dat u beperkt in de mogelijkheden om tijdens de reguliere schoolvakanties samen met uw kinderen op vakantie te gaan. Of u wilt verlof aanvragen voor een huwelijk, begrafenis of religieus feest of gedenkdag. In deze gevallen hanteren we op school de volgende procedure:

 

  1. Vrijstelling wegens verplichting godsdienst of levensovertuiging

Heeft u plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging en wilt u hiervoor verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Dan vragen we u uiterlijk twee dagen voor verhindering de directeur hiervan in kennis te stellen.

 

  1. Vakantieverlof wegens specifieke aard van het beroep

Kunt u door uw beroep niet samen met uw kind(eren) tijdens reguliere schoolvakanties op vakantie? Dan kunt u een verlofaanvraag indienen. Daarvoor gelden de volgende regels:

  • Toestemming voor vakantieverlof dient u acht weken van tevoren te vragen bij de directeur van school.
  • Als ouder(s)/verzorger(s) dient u het besluit van de directeur van de school af te wachten.
  • Wanneer er sprake is van een werkgever, moet u als ouder(s)/verzorger(s) bij de aanvraag een werkgeversverklaring overleggen waaruit blijkt dat verlof tijdens de reguliere schoolvakanties niet mogelijk is.
  • Vakantieverlof mag maar eenmaal per schooljaar worden verleend.
  • Vakantieverlof mag niet worden verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.

In november 2015 is onderzocht hoe wij op school de wet uitvoeren. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn wij er door de leerplichtambtenaren op gewezen dat wij de wetgeving strikter moeten hanteren.
Hier:Verlof buiten de schoolvakanties.docx kunt u het aanvraag formulierverlof buiten de schoolvakanties downloaden, maar u kunt het ook ophalen bij de balie. Op de achterkant van het formulier kunt u richtlijnen lezen

  1. Vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden
Is er sprake van een andere gewichtige omstandigheid, zoals een huwelijk, begrafenis, verhuizing of ernstige ziekte van bloedverwanten? Dan gelden de volgende regels:
  • Bij aanvragen voor extra verlof voor maximaal tien schooldagen is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen.
  • De leerplichtambtenaar beslist over aanvragen voor extra verlof voor een periode van meer dan tien schooldagen per schooljaar (ongeacht of het gaat om een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen in één keer, of om de situatie waarin door een nieuwe aanvraag de tien dagen grens wordt overschreden).

Hier: verlof wegens gewichtige omstandigheden.docx kunt u het nieuwe formulier om verlof wegens gewichtige omstandigehden te downloaden, maar u kunt het ook ophalen bij de balie. Op de achterkant van het formulier ziet u de richtlijnen.